Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Ohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré môžeme skloňovať, alebo časovať. Skloňovanie alebo deklinácia je systematická úprava tvaru mien (teda podstatných mien, prídavných mien, zámien a čísloviek). Skloňovanie slovies sa nazýva časovanie.

Medzi ohybné slovne druhy patra:

  • Podstatné mená – skloňovanie
  • Prídavné mena – skloňovanie
  • Zámena – skloňovanie
  • Číslovky – skloňovanie
  • Slovesa – časovanie