Slovný druh je súbor slov majúcich rovnaké využitie v stavbe vety a rovnaký všeobecný význam.

Slovné druhy sa delia na:

A.) Podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na:

 • Ohybné
 • Neohybné

Medzi ohybné slovne druhy patra:

 • Podstatné mená
 • Prídavné mena
 • Zámena
 • Číslovky
 • Slovesa

Medzi neohybné slovne druhy patra:

 • Príslovky
 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia

B.) Podľa významu:

 • plnovýznamové
 • neplnovýznamové

Medzi plnovýznamové slovne druhy patra:

 • Podstatné mená
 • Prídavné mena
 • Zámena
 • Číslovky
 • Slovesa
 • Príslovky

Medzi neplnovýznamové slovne druhy patra:

 • Predložky
 • Spojky
 • Častice
 • Citoslovcia

V slovenčine poznáme 10 slovných druhov:

 1. Podstatné mená
 2. Prídavné mena
 3. Zámena
 4. Číslovky
 5. Slovesa
 6. Príslovky
 7. Predložky
 8. Spojky
 9. Častice
 10. Citoslovcia