Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Neohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré na rozdiel od ohybných slovných druhov nevieme skloňovať.

Medzi neohybné slovne druhy patra:

  • Príslovky
  • Predložky
  • Spojky
  • Častice
  • Citoslovcia

Neohybné slovné druhy neskloňujeme ani nečasujeme, ale napríklad príslovky, zväča tie, ktoré sú odvodené od prídavných mien môžeme stupňovať, napr. veselo > veselšie > najveselšie.

Neohybné slovné druhy nemajú gramatické kategórie, nemenia svoj tvar, neohýbajú sa. Patria sem všetky neplnovýznamové slovné druhy a to predložky, spojky, častice, citoslovcia a aj príslovky.