Zo syntaktického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či plnia vetnú funkciu na autosyntagmatické – plnia funkciu vetného členu a synsyntagmatické – neplnia funkciu vetného členu

Slovné druhy bez vetnočlenskej platnosti (synsyntagmatické) sú také vetné členy, ktoré neplnia funkciu vetných členov. Do tejto skupiny zaraďujeme neplnovýznamové slovné druhy: predložky, spojky, častice a citoslovcia. Napr. vo vete: Ona sedí na stoličke. sú 3 vetné členy. Predložka na nie je vetným členom.

Medzi synsyntagmatické slovne druhy patra:

  • Predložky
  • Spojky
  • Častice
  • Citoslovcia