Zo syntaktického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či plnia vetnú funkciu na autosyntagmatické – plnia funkciu vetného členu a synsyntagmatické – neplnia funkciu vetného členu

Používajú sa ako vetné členy, napr. podmet, prísudok ap. Patrie sem všetky plnovýznamové slovné druhy: podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá a príslovky.

Medzi autosyntagmatické slovne druhy patra:

  • Podstatné mená
  • Prídavné mena
  • Zámena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Príslovky