Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Neplnovýznamové slovné druhy, sú také slovne druhy, ktoré nemajú lexikálny význam, resp. ich lexikálny význam sa dá určiť len keď sú v spojení s plnovýznamovým slovom. Napríklad význam slov a, i, aj, nech, pred; nedokážeme určiť, keď ich použijeme samostatne.

Medzi neplnovýznamové slovne druhy patra:

  • Predložky
  • Spojky
  • Častice
  • Citoslovcia