Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové.

Plnovýznamové slovné druhy sú také slovné druhy, ktoré majú lexikálny aj gramatický význam, a teda hovoríme o nich, že majú úplný význam. Napr. slovo mačke je podstatné meno, ženského rodu, životné, v datíve singuláru a má vetnočlenskú platnosť. To znamená, že vo vete funguje ako vetný člen, napr.: Kúpil som maškrtu nášej mačke. Slovo mačke je v tejto vete predmet.

Medzi plnovýznamové slovne druhy patra:

  • Podstatné mená
  • Prídavné mena
  • Zámena
  • Číslovky
  • Slovesa
  • Príslovky