Neplnovýznamové slovné druhy

Neplnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Neplnovýznamové slovné druhy, sú také slovne druhy, ktoré nemajú lexikálny význam, resp. ich lexikálny význam sa dá určiť len keď sú v spojení s plnovýznamovým slovom....

Plnovýznamové slovné druhy

Plnovýznamové slovné druhy

Z lexikálneho hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa významu na plnovýznamové a neplnovýznamové. Plnovýznamové slovné druhy sú také slovné druhy, ktoré majú lexikálny aj gramatický význam, a teda hovoríme o nich, že majú úplný význam. Napr. slovo mačke je podstatné...

Neohybné slovné druhy

Neohybné slovné druhy

Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Neohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré na rozdiel od ohybných slovných druhov nevieme skloňovať. Medzi neohybné slovne druhy patra:...

Ohybné slovné druhy

Ohybné slovné druhy

Z morfologického hľadiska rozdeľujem slovné druhy podľa toho či sa dajú skloňovať alebo časovať na ohybné a neohybné. Ohybné slovné druhy sú také slovne druhy, ktoré môžeme skloňovať, alebo časovať. Skloňovanie alebo deklinácia je systematická úprava tvaru mien (teda...

Slovné druhy

Slovné druhy

Slovný druh je súbor slov, ktorý má rovnaké využitie v stavbe vety, spoločné gramatické ale aj lexikálne vlastnosti. Slovnými druhmi sa zaoberá morfológia (tvaroslovie). V slovenčine poznáme 10 slovných druhov: Podstatné mená Prídavné mena Zámena Číslovky Slovesa...

Vybrané slová po V

Vybrané slová po V

vy (tvar zámena), vykať, vydra, vyhňa, výr (druh sovy), výskať, výskot, vysoký, výška, výšina, Vyšehrad, vyše, vyť (vydávať zvuk), zavýjať, vyžla, zvýšiť sa, zvyšovať, zvyšok, zvyk, zvykať, zvyknúť, zvyčajný, návyk